Weather

New expressions:

How is the weather?

tiče NUtkaahunaanu’?

• It’s cold (chilly).

taraananaaxito’.

It’s __________.

...nice

tuhkaahunane.

...hot

taawiristo’.

...wintry

wetipsi’.

...raining

taasuu’a’.

...warm

taraawaniito’.

...windy

tIhutA.

...cool

wetičipax.

...foggy

tipIhuu’U.

...clear

tiihaa’A.

...stormy

tiraataraanaa’As.

New expressions:

Is it raining?

ka naasuu’a’?

• Yes, it is raining.

hee’, taasuu’a’.

≈ Yes, it is raining.

hąą’, taasuu’a’.

Is it __________?

ka __________?

...snowing

ka naaxaa’

...cold

ka naraananaaxito’

...hot

ka naawiriitukUt

...warm

ka naawiristo’

...cool

ka načipax

Yes, it is __________.

hee’,__________.

it is snowing

taaxaa’.

it is cold

taraananaaxito’.

it is hot

weteewiriitukUt.

it is warm

taawiristo’.

it is cool

wetičipax.
Winking Coyote